Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Kwalifikacje dla osób z adnotacją w rejestrze skazanych


Osoby, które zostały skazane za udział w przestępstwie, poważne wykroczenie, serię wykroczeń lub w inny sposób uznane zostały za stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa publicznego nie kwalifikują się do udziału w programie.


Czym jest przestępstwo?
Deferred Action riskPrzestępstwo definiuje się jako każdy federalny, stanowy lub lokalny czyn kryminalny, za który grozi kara pozbawienia wolności na okres dłuższy niż jeden rok, nawet jeśli wnioskodawca nie odbywał kary przez okres dłuższy niż jeden rok. „Reguła roku” pozwala na uznanie pewnych wykroczeń stanowych za przestępstwa, nawet jeśli nie są one przestępstwami w świetle prawa stanowego.


Kiedy wykroczenie kwalifikuje się jako „poważne"?
Według DHS poważne wykroczenie to każdy federalny, stanowy lub lokalny czyn kryminalny, za który grozi kara pozbawienia wolności przez okres dłuższy niż jeden rok. Niektóre przestępstwa uznawane są za poważne wykroczenia, nawet gdy zapisy prawa nie określają w jego konsekwencji pozbawienia wolności. Dotyczy to następujących wykroczeń:

 przemoc: groźba lub napad, w tym przemoc domowa;
 molestowanie seksualne lub wykorzystywanie;
 kradzież z włamaniem, kradzież lub oszustwo;
 prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
 korupcja lub utrudnianie działania wymiarowi sprawiedliwości;
 ucieczka z aresztu lub z miejsca wypadku;
 bezprawne posiadanie lub korzystanie z broni palnej;
 dystrybucja lub handel narkotykami;
 bezprawne posiadanie narkotyków.


Wykaz ten obejmuje potencjalnie szeroki zakres zachowań, włączając w to wiele wykroczeń, które zgodnie z obecnymi przepisami imigracyjnymi nie miałyby wpływu na status imigracyjny danej osoby.


Wielokrotne wykroczenia
DHS oświadczył, że osoba skazana za 3 lub więcej drobnych wykroczeń nie będzie kwalifikować się do programu. W niektórych przypadkach aresztowana osoba jest jednocześnie oskarżona o popełnienie różnych wykroczeń. DHS najprawdopodobniej nie będzie uznawał ich za indywidualne wykroczenia, o ile opierają się one na tym samym akcie, zaniechaniu lub przebiegają według podobnego schematu.


Potrzeba więcej wskazówek
Obecnie nie jest jasne, czy okoliczności przestępstwa, czas od jego popełnienia lub inne względy będą uznawane za czynniki łagodzące. Nie jest również jasne, czy naruszenia przepisów ruchu drogowego – traktowane jako przestępstwo w niektórych stanach lub jako wykroczenie w innych – będą uznawane za mało znaczące wykroczenia. DHS nie uściślił również, czy skazanie osoby nieletniej będzie brane pod uwagę przy ubieganiu się o zakwalifikowanie do programu.


Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących programu związanego z ustawą o odroczeniu deportacji „Deferred Action” należy kontaktować się z Immigration Law Associates podając imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail.

Pytania dotyczące kwalifikowalności lub przekonania o możliwości kwalifikacji i chęć rozpoczęcia gromadzenia dokumentów należy kierować telefonicznie pod numer 847-763-8500 w celu umówienia się z jednym z naszych adwokatów.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times