Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

אזרחות אמריקנית באמצעות סב/תא אמריקני/ת

בעבר, אזרחות אמריקנית עברה לילדים המתגוררים מחוץ לגבולות ארצות הברית אך ורק על ידי הוריהם.

כיום, תיקון לחוק ההגירה והאזרחות האמריקנית (סעיף 322) מאפשר דרך נוספת להעברת האזרחות לילדים על ידי סבא או סבתא בעלי אזרחות אמריקנית. דגש כי מדובר על ילדים שנולדו מחוץ לארצות הברית ומתגוררים מחוץ לגבולותיה (בין היתר, ישראל).

השינוי בחוק מתיר דרך קלה יותר לקבלת אזרחות לילד שכן במידה והוריו התגוררו בארצות הברית לתקופה שפחותה מחמש שנים כפי שקבע החוק טרם התיקון, הרי שכיום יכולים הורים לבקש אזרחות בשם ילדם בהסתמך על הדור הקודם.

הליך הבקשה לפי החוק החדש כולל מספר דרישות להלן:

הילד עצמו אינו חייב להגיש את הבקשה והיא יכולה להיעשות על ידי הורהו. מילוי הטפסים (באנגלית) יכול להיעשות מחוץ לארצות הברית ואולם הליך הבקשה עצמו חייב להיעשות במשרד הגירה אמריקני.

הליך הבקשה כולל ראיון עם פקיד הגירה וכן נוכחות פיזית של הילד וההורה (או הסב/תא) אשר בסופו הילד מקבל על עצמו שבועת אמונים.

הטבת מס

פקודת מס הכנסה בארצות הברית מאפשרת הטבת מס לאזרח אמריקני בשל היותו הורה לילד בעל אזרחות אמריקנית ובתנאי שהילד הינו קטין מתחת לגיל 17 שנתמך על ידי הורהו למעלה מחצי שנת מס.

הטבת המס הינה מעבר להכרה בהוצאות המחייה של הילד ומאפשרת הפחתה נוספת בשומה השנתית בגובה של עד 1,000$ לכל ילד בכל שנת מס.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times