Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

אשרה לאנשי עסקים ומשקיעים

דרישות

בעת שקיימים יחסי סחר בין ארגון עסקי ישראלי וארגון עסקי אמריקאי, אשרה זו תינתן לבעלי עסקים, מנהלים ועובדי אשר זקוקים להישאר במקום עבודתם הבארצות הברית למשך תקופה ארוכה במטרה לעבוד או לפקח על עבודה.

הדרישה המרכזית היא קיומם של הסכם או אמנת סחר או אמנת השקעות בילטראלית בין ארצות הברית ומדינת המקור. אשרה זו עיקרה לאפשר יחסי עבודה רווחיים בין ארצות הברית ומדינת המקור ממנה מגיע איש העסקים.

ויזת E משמשת למטרה של עריכת מסחר בין ארצות הברית ומדינת המקור בה נמצאת רוב הבעלות של התאגיד (1-E) וכן למטרת פיקוח על השקעות בארצות הברית (2-E). ויזת E יכול ותינתן כאשר מדובר במספר חברות בבעלות יחיד או רבים, פרטי או תאגיד וכן על ידי מנהלים בחברה (אוגדנים) או עובדים, כל עוד שהם פועלים בכפוף לאותם תנאים לעיל.

משך השהות

על אף שקיימת מגבלת שהות של שנתיים, מחזיקי ויזה לאנשי עסקים רשאים לבקש ארכה כמעט ללא הגבלה ובלבד שמוצהר כל ידי המבקש-עובד כי הוא יעזוב את תחומי ארצות הברית בתום תקופת השהות.

אלטרנטיבות לויזת אנשי עסקים

במידה ואדם (איש עסקים או משקיע) או חברה המבקשים ויזה מסוג E אינם זכאים לויזה זו, קיימות שתי אלטרנטיבות נוחות. ככל הנראה, ויזה מסוג 1-L לקטגוריה של עובדי מעבר עדיפה. קטגוריה זו יעילה אף כאשר מדובר במשקיע זוטר המבקש להתאגד כחברה בארצות הברית. אלטרנטיבה נוספת היא ויזה מסוג 1-B למבקר עסקי כאשר משך השהות קצר לשם הקמת תשתית עסקית.

בני משפחה של מחזיק בויזה לאנשי עסקים

בני משפחה של מחזיק בויזה זו רשאים להיכנס לארצות הברית עם מחזיק הויזה עצמו. נכללים בקטגוריה זו הם בן או בת הזוג של המחזיק וכן ילדיהם הקטינים מתחת לגיל 21. חשוב לציין כי חקיקה מהשנים האחרונות קבעה כי בן או בת הזוג (לא ילדים) של מחזיק בויזה לאנשי עסקים, רשאים לעבוד בארצות הברית וזאת לאחר קבלת אישור מתאים מרשויות ההגירה.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times