Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

אשרה למתלמד עסקי

דרישות כלליות

ויזה זו משמשת חברות אמריקאיות ומוסדות שונים המעוניינים להביא עובדים זרים לארצות הברית לתקופה זמנית במטרה לשתף אותם בתכנית התלמדות עסקית. תכנית הלימודים יכולה לכלול לימודים פרונטאליים בכיתה או שילוב של לימודים ועבודה למטרת לימודים אשר אינה קיימת במדינת המקור של המתלמד. לפיכך, ויזה זו משמשת כאמצעי להעצמת ידע וניסיון של המתלמד שכתוצאה תביא לרווחיות החברה האמריקאית בעודה פועלת בתחומי מדינת המקור.

לויזה זו הגבלות ספציפיות כגון תכנית לימודים מובנית חובה, איסור על זמן רב של עבודה למטרת לימודים מחוץ לכיתה, אסורה עבודה למטרת ייצור, אסורה האפשרות לרילוקיישן של המתלמד, כאשר כבר לא קיים צורך במתלמד במדינת המקור, וכאשר הלימודים משמשים להרחבת ידע קיים לעומת הקניית ידע חדש.

אופי ההתלמדות

מתלמד עסקי חייב להגיע לארצות הברית במטרה להשתתף בתכנית לימודים מובנית. מטרת התכנית חייבת להיות למטרת התלמדות ולא למטרת שיפור או העצמת מידת הייצור מידי המתלמד. רשויות ההגירה שמות דגש על מספר היבטים בעת בחינת הבקשה לויזת מתלמד עסקי: תיאור נאות של התכנית וחלוקת הזמן בין לימודים ועבודה לצורך לימודים, מספר שעות ההדרכה בעת הלימודים ושעות העבודה לצורך לימודים, ותיאור המשרה אליה מיועד המתלמד לחזור עם סיום תקופת ההתלמדות.

הכרה, חזרה והשמה של הידע ללא הדרכה חדשה לא ייחשבו לחלק מתכנית הלימודים.

תהליך הבקשה

חברה אמריקאית חייבת להגיש בקשה מקדמית לרשויות ההגירה במטרה שהמתלמד ישתתף בתכנית הלימודים. לאחר אישור הבקשה המקדמית, המתלמד הזר חייב לקבל אישור מהקונסוליה האמריקאית לשם הנפקת הויזה. במידה ובעת הגשת הבקשה המתלמד כבר מצוי בתחומי ארצות הברית באופן חוקי, הוא רשאי לשנות את הסטאטוס על ידי הגשת בקשה נפרדת.

משך תכנית הלימודים

על פי דיני ההגירה, קיימת על תכנית הלימודים מגבלת זמן למשך שנתיים. ארכה תינתן רק במקרים חריגים ובנסיבות שייבחנו בקפידה רבה.

הגבלות מיוחדות

המחזיק בויזת מתלמד אינו רשאי לעסוק בעבודה יצרנית כחלק מתכנית הלימודים במידה ועבודה זו תביא לידי כך שתושב אמריקאי יימצא מחוסר עבודה. כל עבודה בעלת אופי יצרני חייב שתהיה נגזרת לתכנית הלימודים ואינצידנטאלית לה.

בני משפחה

בן או בת הזוג וילדיו הקטינים של מחזיק בויזת מתלמד, רשאים להיכנס לתחומי ארצות הברית תחת קטגורית 4-H. בני משפחה כאמור אינם רשאים לעבוד בזמן שהותם אלא אם הם עונים לדרישות ויזה אחרת באופן עצמאי. יחד עם זאת, התלויים במתלמד העסקי רשאים ללמוד במוסדות חינוך אמריקאיים.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times