Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

אשרה לפועל

כללי

ויזת עבודה זו משמשת חברות אמריקאיות שמעסיקות עובד זר באופן זמני בתחום בו אין אפשרות להעסיק עובד אמריקאי. הן ההעסקה עצמה מצד המעסיק והן תחום ההעסקה של העובד חייב שתהיינה זמניות. בנוסף, חובה על המעסיק לקבל "תעודת העסקה" ממשרד התעסוקה האמריקאי לפיה העובד הזר אינו מועסק במקום/תופס מקומו של אזרח מובטל אמריקאי באיזור ההעסקה וכן כי ההעסקה אינה משפיעה לרעה על תנאיהם של עובדים אמריקאים אחרים.

קטגוריה זו כוללת 60,000 ויזות לחלוקה מדי שנה.

להלן דוגמאות למקצועות להם ניתנו ויזה בקטגוריה זו, על פי נתונים ממשרד העבודה האמריקאי:

אדריכל נוף, יערן, שתלן, מנהל משק, דייג, אורוון, עוזר מטבח, מדריך ספורט, גנן, בנאי, ועובד בתחום המזון המהיר ופארק שעשועים.

יוצא מכך הוא שרוב הויזות בקטגוריה זו ניתנות לפועל שמועסק באיזור פתוח מחוץ למבנים ושעל פי רוב קיים בו צורך לפי עונות השנה, בתקופות שיא או בעת יוזמה חד פעמית של המעסיק.

משך השהות

תקופת השהות הראשונית לפי ויזה זו תלויה בצורך התעסוקתי שבעובד. השהות חייבת להיות סבירה ביחס לחובות המשרה ובכל מקרה אסור שתעלה של שנה אחת. קיימת אפשרות להארכות למשך שנה אחת כל פעם ובלבד שלא תעלה על 3 שנים בסך הכל. הבקשה לארכה תוגש על ידי החברה המעסיקה בה מצהיר המעסיק כי תקופה ראשונית של שנה אחת אינה מספקת וכי לא קיים בנמצא פועל אמריקאי זמין וזאת לאחר קבלת אישור ממשרד התעסוקה, לפי התנאים שפורטו לעיל.

הליך הבקשה

הצעד הראשון הוא הגשת בקשה מצד המעסיק האמריקאי למשרד התעסוקה האמריקאי לתעודת העסקה בתחום השיפוט המקומי המתאים. הבקשה יכולה לכלול עובד יחיד או מספר עובדים לכל מקום העסקה. תעודת ההעסקה המאושרת או הדחויה, לפי העניין, מובילה לבקשה לויזה על ידי הפועל מידי רשויות ההגירה. לאחר אישור הבקשה, הפועל הזר חייב למסור את הבקשה לקונסוליה האמריקאית לשם אשרת כניסה לארצות הברית. כל האמור נכון גם לגבי בקשה לארכה של ויזה שאושרה בעבר וזאת אף אם המבקש נמצא בתחומי ארצות הברית.

תנאים מיוחדים

פועל זר המחזיק בויזה זו אושר לכניסה לארצות הברית למטרת תעסוקה זמנית, והמעסיק נדרש לאשר בטרם הבקשה, את זמניות המשרה.

חשוב לציין -

1.      בוגרים מבית ספר לרפואה שבאים לארצות הברית לבצע שירותים רפואיים כחברים בארגון רפואי מקצועי, אינם נכללים בקטגורית אשרה לפועל.

2.      עובדים בתחום החקלאות אינם זכאים לאשרת פועל שכן הם כלולים בקטגוריה נפרדת מסוג A2-H.

3.      ספורטאים ואתלטיים העוסקים בספורט אשר אינם בעלי יכולת יוצאת מהכלל או שאינם בעלי הישגים מוכרים בתחומם, נכללים בקטגורית אשרה לפועל לעומת קטגוריה מסוג O.

4.      בני משפחה של המחזיק באשרה לפועל רשאים להיכנס לארצות הברית תחת ויזה מסוג 4-H. בני משפחה כאמור אינם רשאים לעבוד בזמן שהותם בארצות הברית אלא אם הם עונים באופן עצמאי לדרישות לויזה בקטגוריה אחרת. יחד עם זאת, בני משפחה של מחזיק באשרת פועל רשאים ללמוד בארצות הברית.  

הפרה של תנאי מהותי

מעסיק שנמצא כי הפר תנאי בהליך הבקשה או כי נתן מצג שווא לעובדה מהותית בהליך הבקשה, ייקנס על ידי רשויות ההגירה בסכום שאינו עולה של 10,000$ לאחר מתן שימוע. בנוסף, מעסיק שנמצא מפר כאמור ייתכן ובקשתו להעסקה של פועל בעתיד תידחה לתקופה שבין שנה אחת לחמש שנים.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times