Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

הגרלת הגרין קארד השנתית - שאלות ותשובות

הקדמה

הגרלת הויזה מאפשרת קבלת אשרה (גרין קארד) תחת תנאים פשוטים אך נוקשים. ההגרלה נערכת כל שנה והזוכים בה נבחרים באופן שרירותי על ידי מחשב. הויזות מחולקות לששה אזורים גאוגרפיים כאשר מירב הויזות מחולקות לאזורים בהם שיעור ההגירה נמוך ואשר מספר המהגרים בו לארצות הברית בחמש השנים האחרונות, אינו עולה על 50,000.  בכל מקרה, שיעור הויזות למדינה ספציפית לא יעלה על 7% ממספר הויזות המחולקות לאותו איזור באותה שנה.

דרישות

חובה כי מבקש הויזה בהגרלה יהא נתין של אחת המדינות המשתתפות, כגון ישראל.

חובה כי למבקש השכלה תיכונית או מקבילה לה בסיום 12 שנות לימוד. לחילופין, למבקש שנתיים ניסיון תעסוקתי בעבודה במשך חמש השנים האחרונות. אישור למבקש על פי תעסוקה של שנתיים כאמור, ייבחן לפי קטגוריה שנקבעה על ידי משרד העבודה האמריקאי.

במידה והמבקש זכה בהגרלת הגרין קארד, אישור מתאים לאימות השכלה או עבודה כאמור חובה כי יוגש לנציג הקונסולרי בעת הראיון.

נהלים

מהם הנהלים המעודכנים להגשת בקשה להשתתפות בהגרלת הגרין קארד?

הבקשה חייבת בצירוף תמונה ברזולוציה שאינה נמוכה מ-300 פיקסל (לעומת 150 פיקסל בשנים קודמות). בנוסף, יש לעמוד בתנאים והגבלות על פי הנהלים להגשת תמונה לבקשת גרין קארד. לעומת שנים קודמות, בשנה זו יש להגיש בקשות דרך אתר האינטרנט שכן בקשות שיוגשו בכתב לא תתקבלנה. בדיקת הסטאטוס של הבקשה יעשה דרך אתר האינטרנט גם כן לפי מספר האישור שיימסר לכל מבקש. לא תימסרנה הודעות בכתב לזוכים וכן הוראות להמשך ההליך לקבלת הויזה לרבות הראיון עצמו. ניתן לבדוק את סטאטוס הבקשה החל מיום 1 במאי 2011 ועד לסוף חודש יוני 2011.

מהי התקופה בה רשאי זוכה בהגרלה לממש זכותו לקבל ויזה בקטגורית גרין קארד?

זוכים בהגרלה לשנת 2010 רשאים לבקש הנפקת ויזה בכל משך השנה הפיסקאלית החל מיום 1 לאוקטובר 2011 ועד יום 30 בספטמבר 2012. זוכים בהגרלה חייבים לבקש שינוי סטאטוס של הויזה שלהם עד סוף תקופה זו. לא קיימת אפשרות להעביר זכאות לויזה לשנים הבאות והגבלה זו תקפה גם לגבי בני זוג וילדים של זוכים שנרשמו על גבי הבקשה המקורית. זוכים שהגישו בקשתם בחו"ל יוכלו לקבל תשובה דרך אתר האינטרנט 4-6 שבועות בטרם קביעת הראיון.

הגשה

האם אני חייב להגיש את הבקשה בעצמי או שמא אדם אחר יכול להגיש בשמי?

מבקש רשאי להכין ולהגיש את הבקשה או יכול שאדם אחר יגיש בשמו, לרבות עורך דין, חבר, קרוב וכדומה. ללא קשר לזהות המבקש או המכין, קיים איסור על הגשת יותר מבקשה אחת ויחידה לכל אדם. המבקש עצמו אחראי על מילוי נכון של הבקשה ואימות תוכנה.

ניתן לבדוק עצמאית את אופן הטיפול בבקשה על ידי שימוש במספר האישור שניתן למבקש בעת שהגיש את בקשתו וזאת החל מיום 1 למאי, 2011 באתר www.dvlottery.state.gov

האם קיימים תעריפים להגשת הבקשה?

ההגשה עצמה אינה כרוכה בעלות. אולם המבקש חייב לשלם את תעריף הויזה ישירות לנציג הקונסולרי בשגרירות. הוראות לתשלום יועברו למבקשים על ידי הרשות המתאימה במידה ויזכו בהגרלה.

האם קיימת הגבלה על מבקש שנמצא בארצות הברית ורוצה להשתתף בהגרלה?

לא, אדם יכול להימצא בגבולות ארצות הברית או במדינה אחרת, והבקשה יכולה שתהא מוגשת בארצות הברית או במדינה אחרת.

האם קיימת הגבלה על השתתפות בהגרלה על אדם שנמצא בעיצומו של הליך לקבלת ויזה אחרת?

לא, כל אדם שנמצא בהליך כלשהו לקבלת ויזה מכל סוג לארצות הברית, רשאי ללא הגבלה להגיש בקשה להשתתף בהגרלת הגרין קארד.

הגבלות

האם כל מבקש מוגבל לבקשת השתתפות אחת בלבד לכל שנת הגרלה?

כן, החוק מאפשר השתתפות של אדם אחד בלבד לכל בקשה בשנת הגרלה אחת. תיפסלנה בקשות שהוגשו בשמו של אדם אחד יותר מפעם אחת ויחידה. משרד המדינה האמריקאי מעסיק מומחים כדי למנוע הגשות כפולות וכן נעזר באמצעים טכנולוגיים אחרים. בקשה שנפסלה תירשם ככזו ורישום כאמור לא יימחק ממאגר השמות במשרד המדינה. יש לציין כי ניתן להגיש יותר מבקשה אחת ובלבד שאינן מוגשות באותה שנת הגרלה.

מה מספר המשתתפים שייבחרו כזוכים בהגרלה?

קיימות 50,000 ויזות שיחולקו בשנת 2012. אולם בשל הסיבה שסביר להניח כי מספר זוכים לא יוכלו לקבל ויזה בשל פסילה או אי עמידה בתנאים, בפועל מחולקות ויזות במספר רב יותר. יחד עם זאת, כמובן שלא כל מבקש יהא לזוכה. כל זוכה יעודכן מיידית דרך אתר האינטרנט. ראיונות יחלו באוקטובר 2011. לאחר שכל הויזות יחולקו תינעל ההגרלה לשנה זו.

האם קיים גיל מינימום להשתתפות בהגרלה?

לא קיים גיל מינימום להשתתפות בהגרלה אולם השכלה תיכונית או מקבילה ל-12 הינה חלק מהדרישות להשתתפות.

בני משפחה

האם חובה כי בני משפחה יחתמו על הבקשה ויצרפו תמונות או שמא החובה חלה רק על המבקש?

חתימות של בני משפחה אינן נחוצות להגשת בקשה להשתתפות בהגרלה. אולם, חובה לצרף תמונות אישיות ועדכניות של המבקש, בן/בת הזוג ושל כל הילדים מתחת לגיל 21. תמונות משפחתיות או בקבוצה אינן קבילות לצורך הבקשה ולא יתקבלו. הוראות ספציפיות ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשויות ההגירה וכן לבקש דרך אתר זה.

האם רשאי להגיש בקשה נפרדת על ידי בן/בת הזוג שנשוי למבקש?

כן, בעל או אישה של המבקש רשאי להגיש בקשה אחת ויחידה נפרדת תוך עמידה בתנאים. במידה ואחת מהבקשות בלבד זוכה בהגרלה, בן/בת הזוג הנשוי לו רשאי לבקש ויזה נגזרת לבקשה שאושרה ולקבל גרין קארד בשל הנישואין.

אילו בני משפחה חובה לכלול בבקשה להשתתפות בהגרלה?

כל בקשה חובה שתכלול את בן או בת הזוג הנשוי למבקש/ת, היינו בעל או אישה וכן את כל הילדים מתחת לגיל 21 שאינם נשואים. קיימת חובה לכלול את בן/בת הזוג הנשוי אף אם הליכי פירוד חלים בעת הבקשה וזאת למעט אם הסתיימו הליכי הגירושין על ידי מסמך מאשר מרשות שיפוטית. במידה וקיים אישור מגורם מוסמך על פירוד, אין צורך לכלול בבקשה את בן/בת הזוג לשעבר.

כל ילד אשר הינו מתחת לגיל 21 ואשר אינו נשוי, חובה לכלול בבקשה אף אם אינו הילד הביולוגי או מנישואים או דרך אימוץ חוקי. חובה לכלול ילדים אף אם אינם מתגוררים עם המבקש בעת ההגשה להשתתפות. אולם אין חובה לכלול ילדים בבקשה אשר הינם בעלי אזרחות אמריקאית אך יש לכלול אותם בעת קבלת הויזה.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times