Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

ויזה לעובדי מעבר

כללי

ויזה לעובדי מעבר משמשת לרוב חברות בינלאומיות הזקוקות לעובדים זרים בארצות הברית. תחת מספר תנאים בסיסיים, קיימים מספר יתרונות לויזה זו. עובדים העונים לדרישות הויזה שייכים לקטגוריה מועדפת של עובדים ומנהלים להם קצובות 40,000 ויזות בכל שנה.

משך השהות

עובד מעבר בעל ויזה מסוג זה רשאי להיכנס לארצות הברית לתקופה הנחוצה להשלמת עבודתו ובלבד שלא תעלה על 3 שנים. ואולם קיימת אפשרות להאריך את התקופה לסך של 7 שנים לעובדים ומנהלים תחת קטגוריה A1-L ועד ל- 5 שנים תחת קטגוריה B1-L ל"עובד מתמחה בתחומו".

מעבר לכך לא תותר ארכה לשהייה.

מעבר מקטגורית "עובד מתמחה בתחומו", לקטגורית מנהל: בשל ההבדל במשך הארכה כאמור (בין 5 ל- 7 שנים), רשות ההגירה מאפשרת מעבר בסטאטוס התעסוקתי מעובד מתמחה למנהל. התנאי המרכזי למעבר בסטאטוס הינו שהעובד בעל ידע השמור למנהל ומבצע פעולות בתחום אחריותו של מנהל במשך ששה חודשים בטרם הבקשה לשינוי. חשוב לציין כי השינוי חייב שיהיה מתועד אצל רשויות ההגירה על ידי הגשת בקשה מתאימה.  

מחזיק בויזה לעובד מעבר אשר יצא מגבולות ארצות הברית בעודו מחזיק בויזה בתוקף, זכאי לשהות של 5 או 7 שנים ותקופת ההעדרות כאמור לא תיחשב במניין השנים. כתוצאה, רשאי עובד או מנהל להאריך את תוקף הויזה בהתאם למניין הימים שנעדר מארצות הברית ללא קשר למטרת ההעדרות.

הליך הבקשה

מעסיק חייב להגיש בקשה לרשויות ההגירה במטרה לקבל אשרה למעבר לארצות הברית לתקופה קצובה. במידה והבקשה מאושרת, האישור מועבר לקונסוליה האמריקאית במדינת המקור היכן שהעובד רשאי לבקש ויזת מעבר. במידה ובעת הבקשה העובד נמצא בארצות הברית בסטאטוס חוקי אחר, הוא רשאי לשנות את הסטאטוס בעת שהמעסיק מגיש את הבקשה לאשרה.

יש לשים לב שקיימת אפשרות שמעסיק יקבל אשרה כוללת לכל עובדיו ואינו חייב להגיש בנפרד לכל עובד שעובר לארצות הברית.

תנאים מיוחדים

עדיפות לקטגוריה 1-L למנהלים: לעובדי מעבר יתרון בהשגת תושבות קבע. החוק מקציב 40,000 ויזות מעבר בשנה מהן ניתן לשנות סטאטוס כאמור. עובדי מעבר פטורים מהדרישה לתעודות ממשרד העבודה האמריקאי ובכך מתקצר הזמן וההליך כולו לקבלת תושבות.

מסמכים לתושבות קבע: יתרון נוסף לעובדי מעבר הוא שהמבקש אינו חייב להציג אסמכתא לכך ששמר על התושבות הזרה בזמן שהותו בארצות הברית ורשאי לבקש תושבות במקביל לכך שמחזיק בויזה זו. בכך נחסך מעובדי מעבר הצורך להוכיח כי אינם מבקשים שהות של קבע בארצות הברית בעודם נהנים מסטאטוס אחר בזמן עבודתם. פקיד ההגירה אינו רשאי לדחות בקשה לויזת מעבר אף אם המבקש הביע רצון מפורש להישאר בארצות הברית בדרך קבע. כל שעובד מעבר זר זקוק לו הוא לשמור אמונים לארצות הברית ולעזוב במידה והבקשה לתושבות אינה מאושרת.

הגבלות על שהייה: כאשר עובד מעבר ממצה את משך השהות המקסימלית, 5 שנים לעובד מתמחה בתחומו ו- 7 שנים למנהל, לא תותר לו אשרת כניסה נוספת מסוג H או L למעט אם שהה מחוץ לתחומי ארצות הברית לתקופה העולה של שנה אחת. מגבלת השנה קיימת למעט אם שהות כאמור הופרעה על ידי המעסיק האמריקאי וביוזמתו.

בני משפחה

בני משפחתם של מחזיקים בויזת עובדי מעבר רשאים להיכנס לארצות הברית תחת קטגוריה מסוג 2-L. נכללים בקטגוריה זו בן או בת הזוג של עובד המעבר כמו גם ילדים קטינים מתחת לגיל 21 שאינם נשואים. נישואין לכאורה לעובד המעבר מוכחים בעת מילוי טופס הכניסה לארצות הברית. בני משפחתו של עובד מעבר רשאים ללמוד בארצות הברית בעודם בסטאטוס 2-L; בן או בת הזוג של עובד מעבר רשאים לקבל אישור לעבודה מרשות ההגירה הקרובה למקום מגוריו של העובד כל זמן שהסטאטוס בתוקף.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times