Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

ויזת מבקר / מבקר לצורך עסקים

כללי

ויזה מסוג זה מכסה מבקרים (B-2) וכן מבקרים לצורך עסקים (B-1). רוב הויזות לארצות הברית שניתנות כל שנה הן מסוג זה. באופן כללי, השהייה בארצות הברית תחת קטגוריה זו הינה לתקופה קצרה יחסית וכוללת מטרות ספציפיות כגון טיול, ביקור משפחתי, ביקור למטרות רפואה או עסקים בשם מעסיק זר. תהא המטרה אשר תהא, קיים איסור על קבלת ביצוע עבודה בכל תקופת השהות הזמנית בארצות הברית וכן איסור על השתתפות בתכנית לימודים (למעט מספר חריגים מצומצם).

משך השהות

על אף שרוב השהיות בארצות הברית תחת ויזה זו הינן לתקופה קצרה, קיימת אפשרות תחת התקנות הקיימות לקבלת אשרת כניסה למשך שנה שלמה. בנוסף, הארכות מעבר לכך תינתנה לתקופה שאינה עולה על 6 חודשים בכל פעם. מבקש ויזה לצורך עסקים (B-1) יאושר לכניסה למשך התקופה הנחוצה לביצוע עסקיו ובכל מקרה שלא תעלה על 3 חודשים למעט בנסיבות חריגות בהן תוארך האשרה לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים.

הגשת בקשה

שלא כמו ויזות אחרות, ויזת מבקר דורשת הגשה פיזית בשגרירות ארצות הברית; מעבר לכך לא קיימים שאר אישורים מקדמיים לקבלת הויזה מרשויות ההגירה. הליך הבקשה אינו מורכב יחסית ובמידה ויאושר, יימשך לתקופה של 10 שנים למספר בלתי מוגבל של כניסות ויציאות מארצות הברית.

תנאים מיוחדים

תנאי מרכזי הוא כי המבקש אינו רשאי לקבל משרת עבודה מסוג תעסוקה בארצות הברית. המבחן לתעסוקה כאמור הינו: האם המבקש מקבל משכורת ממעסיק אמריקאי או עוסק בפעילות שתניב תשלום בתמורה לשירותים? בנקודה זו קיים תחום אפור שעלול ליצור בעיה בעת שהמבקש הינו מבקר לצורך עסקים שמחזיק בויזה למטרה זו (B-1).

בני משפחה

שלא כמו רוב הויזות, בעת שעוסקים בסוג זה של אשרות לא קיימת אשרה נגזרת לבני משפחה של מחזיק בויזה מסוג B. כתוצאה, בני משפחה שרוצים להתלוות אל מחזיק הויזה בביקורו, חייבים להגיש בקשה נפרדת ועצמאית ממחזיק הויזה עצמו. לדוגמא, בת זוג של בעל ויזה לצורך עסקים יכול שתהא זכאית לויזת מבקר במידה ומתלווה אליו וזאת תחת עמידה בתנאים הנזכרים לעיל.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times