Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

ויזת סטודנט

כללי

אשרת לימודים או ויזת סטודנט תינתן לנתינים זרים במטרה להיכנס לארצות הברית כדי להשתתף בתכנית ללימודים אקדמיים. סטודנטים זרים, החל מבית ספר יסודי ועד ללימודי דוקטורט ופוסט-דוקטורט, מסווגים תחת ויזה זו. סטודנטים הלומדים במוסדות שאינם אקדמיים נכללו בויזה זו בעבר ואולם כיום (החל משנת 1982) נכללים בויזה מסוג M. יש לציין כי סטודנטים שמגיעים לארצות הברית תחת תכנית להחלפת סטודנטים נכללים בויזה מסוג J (ראה קטגוריה זו).

משך השהות

שלא כמו מרבית נתינים זרים שמקבלים ויזה שקצובה בזמן, סטודנטים זרים רשאים להישאר בארצות הברית לכל זמן הלימודים. כלומר, הסטודנט הזר נשאר בסטאטוס חוקי כל זמן שהוא או היא רשומים בתכנית הלימודים לפי בחירתם ואשר אישרה קבלתם. בנוסף, סטודנט זר מקבל בתום לימודיו 60 יום נוספים בטרם יחוייב לצאת את גבולות ארצות הברית.

הליך הבקשה

נתין זר המבקש להיכנס לארצות הברית למטרת לימודים אינו מחוייב באישור מוקדם מרשויות ההגירה. אולם, הסטודנט הזר מחוייב בקבלת אישור בכתב בדבר זכאות ללימודים מהמוסד האקדמי אליו הוא או היא נרשמו (טופס 20-I). בנוסף, יש חובה בקבלת ויזת סטודנט דרך הגשת בקשה מתאימה בשגרירות ארצות הברית במדינת המקור וכן בכל המסמכים הנלווים.

עם קבלת הויזה, הסטודנט רשאי לבקש כניסה לארצות הברית בנמל התעופה. נתין זר שכבר נמצא חוקית בארצות הברית רשאי לבקש שינוי סטאטוס מרשויות ההגירה.

חשוב לציין כי עם קבלת הויזה מראש אסור לסטודנט הזר להיכנס לתחומי ארצות הברית אלא בתוך 30 יום בטרם תחילת לימודיו האקדמיים. במידה ומבקש להיכנס למעלה מתקופה של 30 ימים, לא תאושר כניסתו.

בני משפחה

בני משפחתו של סטודנט זר רשאים להיכנס לתחומי ארצות הברית תחת קטגורית ויזה 2-F. בני משפחה כוללים בן או בת זוג של הסטודנט וילדים מתחת לגיל 21. בני משפחה תחת קטגוריה זו אינם רשאית לעבוד באופן חוקי בארצות הברית. בני זוג של הסטודנט אינם רשאים ללמוד במשרה מלאה וילדים רשאים ללמוד במשרה מלאה בבית ספר יסודי בלבד.

כל הפרה של מגבלות אלו עלולה להוביל לשלילת האשרה ללימודים וסילוק הסטודנט.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times