Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

ויזת עבודה לארצות הברית

 

ויזת עבודה מסוג H-1B מאפשרת למעסיקים אמריקאים להעסיק באופן זמני עובדים שאינם אזרחי ארה"ב במקצועות הדורשים מומחיות. ויזה זו איננה מתאימה למי שמהגר לארה"ב שכן היא זמנית.

קיימות שתי דרישות מצטברות -

  1. המשרה דורשת מומחיות, כלומר מילוי המשרה מחויב בתואר ראשון רלוונטי או מקביל לו.
  2. ממלא המשרה הינו בעל תואר במקצוע הנדרש או קרוב לו.

מקצועות נפוצים לקבלת ויזת H-1B כוללים ארכיטקטים, מהנדסים, מעצבי תעשייה, רואי חשבון, מורים, מנתחים פיננסיים, אנליסטים, מדענים ומי שעוסק במדעי המחשב ומדעי הרפואה.

משך התעסוקה

שלום שנים + הארכה לשלוש שנים נוספות (הארכה מקסימלית של שש שנים).

חריג להארכה מקסימלית תקף בנסיבות הבאות -

  1. הארכה לשנה אחד בלבד תינתן במידה ובקשה לתעודת ההעסקה או טופס 140-I עומדת תלויה במשך 365 ימים; או
  2. הארכה לשלוש שנים במידה וטופס 140-I אושר אולם מספר הויזה טרם ניתן בשל מגבלות על ויזות לארץ המוצא.

הגבלות על התעסוקה

  1. ויזת B1-H מוגבלת למעסיק ספציפי שנתן הסכמתו לשמש ספונסור למשרה מסוימת כאמור בטופס הבקשה.
  2. עובד זר רשאי לעבוד תחת יותר ממעסיק יחיד בהתאם לסטאטוס שניתן לו על פי הויזה. ואולם במקרה זה כל מעסיק מחויב לאשר את הויזה.

מכסת ויזות

קיימות 65 אלף ויזות עבודה בלבד לכל שנה פיסקאלית. בנוסף, קיימות 20 אלף ויזות למחזיקי תואר שני. השנה הפיסקאלית מתחילה בראשון באוקטובר של השנה הקודמת ומסתיימת ב-30 בספטמבר באותה שנה (לדוגמא, 2011 מתחילה באוקטובר 2010 ומסתיימת ב-30 בספטמבר 2011).

ניתן להגיש בקשה לויזת עבודה לא מוקדם מאשר חצי שנה בטרם תחילת התעסוקה. לפיכך, התאריך הראשון להגשת בקשה כאמור חל על פי רוב בראשון באפריל באותה שנה (בהנחה ותחילת התעסוקה ביום ראשון באוקטובר).

 הגרלה

במידה ושלטונות ההגירה USCIS עומדים ביום הראשון להגשה בפני יותר בקשות מכפי מספר הויזות שניתנות (כשם שאירע בשנים 2007-8), מספר הויזות ייקבע באופן שרירותי.

החריג למגבלה כאמור תקף כלפי מוסדות להשכלה גבוהה, עמותות ללא מטרות רווח הקשורות למוסדות להשכלה גבוהה, ועמותות או גופים ממשלתיים העוסקים במחקר.

חובות המעסיק

מעסיק מחוייב בהגשת בקשה (מסוג LCA) למשרד התעסוקה האמריקאי ואישורה בטרם הגשת בקשה לויזת עבודה. הגשת בקשה כאמור מחייבת את המעסיק באופן הבא:

מעסיק מחוייב בתשלום שכר לעובד עד סיום העסקתו. המעסיק אינו רשאי להקפיא או לפטר את מחזיר ויזת העבודה ללא שתלום מלא. עובד שאינו יעיל באופן זמני בשל חוסר בתעסוקה מצד המעסיק, חייב לקבל שכר רגיל עד לסיום העסקתו.

מעסיק מחוייב בתשלום הוצאות נסיעה סבירות וזאת אף במידה והעובד פוטר בטרם ביום תקופת ההעסקה שאושרה בבקשה.

מעסיק מחוייב בניהול ארכיב פומבי שכולל עותק את הבקשה וכן שמירת מסמכים שמצביעים על עמידה בהבטחות האמורות כלפי העובד.

אגרות

הגשת בקשה $320

אגרת למניעת הונאה $500

אגרה תחת החוק לשיפור מקומות עבודה, במידה ולמעסיק 25 עובדים או פחות, $750; אם למעלה מ-25 מועסקים, $1500.

תלויים

בני משפחה של העובד בעל ויזת עבודה (בן/בת זוג וילדים שגילם מתחת ל-21 שנים) רשאים להיכנס לתחומה של ארה"ב תחת ויזת 4-H. בני משפחה בעלי ויזת 4-H רשאים ללמוד בבתי ספר אך אינם בעלי רישיון עבודה.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times