Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Czy pracodawca sponsorujący twoją wizę H-1B traktuje Cię sprawiedliwie i zgodnie z amerykańskimi przepisami imigracyjnymi? (Część I)

Poniżej przedstawiamy krótki opis zobowiązań, jakie pracodawca sponsorujący wizę H-1B ma w związku z wynagrodzeniem; zobowiązania te mają służyć dwóm celom –ochronie pracowników amerykańskich przed dewaluacją wynagrodzeń oraz ochronie pracowników z wizami H-1B przed wyzyskiem.

Do każdej petycji o wizę H-1B należy dołączyć podanie opisujące warunki umowy i zatrudnienia (ang. Labor Condition Application, „LCA”), które zostało potwierdzone przez amerykański Departament Pracy. LCA zawiera kilka stwierdzeń, na które musi zgodzić się pracodawca, w tym oświadczenie, że pracodawca zapewni pracownikom nieimigrantom wynagrodzenie równe co najmniej obowiązującej lokalnej stawce lub rzeczywistemu wynagrodzeniu pracowników, w zależności od tego, która stawka będzie wyższa.

Obowiązujące wynagrodzenie oznacza średnie wynagrodzenie wypłacane pracownikom zatrudnionym na podobnych warunkach w określonym zawodzie, w obszarze planowanego zatrudnienia, według oficjalnego źródła danych o wynagrodzeniach. Istnieją różne oficjalne źródła danych na temat wynagrodzeń, ale źródłem najczęściej wykorzystywanym w przypadku petycji H-1B jest Foreign Labor Certification Data Center Online Wage Library („Centrum danych FLC”), które posiada dane zbierane przez amerykański Departament Pracy.

Rzeczywiste wynagrodzenie to wynagrodzenie, jakie wypłaca pracodawca wszystkim innym pracownikom z podobnym doświadczeniem i kwalifikacjami za określone zatrudnienie. Określając wysokość wynagrodzenia, pracodawcy mogą wziąć pod uwagę doświadczenie, wykształcenie, obowiązki zawodowe i stanowisko, specjalistyczną wiedzę i inne uzasadnione czynniki biznesowe. Jeśli pracodawca zatrudnia innych pracowników wykonujących bardzo podobne obowiązki co pracownik ubiegający się o wizę H-1B, jego rzeczywiste wynagrodzenie powinno być równe kwocie wypłacanej tym pracownikom. Jeśli pracodawca nie zatrudnia innych pracowników wykonujących bardzo podobne obowiązki co pracownik ubiegający się o wizę H-1B,  rzeczywiste wynagrodzenie będzie równe kwocie wypłacanej pracownikowi o statusie nieimigracyjnym.

Na przykład, załóżmy że firma informatyczna zlokalizowana w Chicago zaoferowała obcokrajowcowi stanowisko programisty. Załóżmy również, że w firmie tej pracuje jeszcze czterech innych pracowników na stanowisku programisty, a firma płaci każdemu z nich 25,00 USD za godzinę. Według Centrum Danych FLC, obowiązująca stawka poziomu 1 dla programisty na terenie Chicago wynosi 29,55 USD za godzinę. Biorąc pod uwagę fakt, że obowiązujące wynagrodzenie jest wyższe od rzeczywistego wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę, aby spełnić wymagania LCA odnośnie wynagrodzenia, pracodawca musi wypłacić obcokrajowcowi stawkę w wysokości 29,55 USD za godzinę za cały okres zatwierdzonego zatrudnienia. Przypuśćmy teraz, że firma płaci swoim czterem aktualnym programistom 35,00 USD za godzinę. Jeśli wszyscy pracownicy mają podobne doświadczenie i kwalifikacje co wymieniony obcokrajowiec, wtedy aby spełnić wymagania LCA odnośnie wynagrodzenia, pracodawca musi zapłacić obcokrajowcowi stawkę w wysokości 35,55 USD za godzinę za cały okres zatwierdzonego zatrudnienia.

Wymagane wynagrodzenie musi być wypłacane pracownikowi terminowo, w postaci gotówki bez potrąceń, z wyjątkiem sytuacji kiedy uzasadnione potrącenia mogą obniżyć wysokość wynagrodzenia w gotówce do poziomu niższego niż wymagany poziom wynagrodzenia. Uzasadnione potrącenia obejmują (1) potrącenia wymagane prawem (np. podatek dochodowy), (2) potrącenia, które są uzasadnione i zwyczajowe w danym zawodzie i/lub obszarze zatrudnienia (np. składki na polisę ubezpieczenia zdrowotnego obejmującą wszystkich pracowników) lub (3) potrącenia dokonywane zgodnie z dobrowolnym, pisemnym upoważnieniem pracownika, na cele służące korzyści pracownika, które nie stanowią kompensaty za wydatki biznesowe pracodawcy, mają wartość nieprzekraczającą wartości rynkowej lub rzeczywiście poniesionych kosztów i nie stanowią kwoty, która przekracza limity ustalone dla zajęcia części wynagrodzenia.

Nieuzasadnione potrącenia lub obniżenie wynagrodzenia obejmują zwrot opłaty ACWIA wypłaconej rządowi przy wypełnianiu petycji o wizę H-1B, a także kary opłacone przez pracownika o statusie nieimigracyjnym z wizą H-1B za przerwanie zatrudnienia u pracodawcy przed określoną datą.

Przypuśćmy, że firma komputerowa poprosiła obcokrajowca o poniesienie wszystkich opłat związanych z petycją o wizę H-1B. Po pierwsze, postępując w ten sposób pracodawca naruszył przepisy dotyczące wiz H-1B, które zabraniają osobom o statusie nieimigracyjnym z wizą H-1B ponoszenia opłat wynikających z ACWIA. Po drugie, biorąc pod uwagę fakt, że koszty związane z petycją H-1B są uważane za wydatki biznesowe pracodawcy, firma musi w rzeczywistości zapłacić obcokrajowcowi kwotę wyższą niż wymagana stawka wynagrodzenia, dodając przez 3 lata te koszty do wymaganej stawki wynagrodzenia.

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times