Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Kwestie Finansowe, Które Mogą Mieć Wpływ na Twoją Aplikacje o Obywatelstwo

 
Często pojawia się pytanie, czy pewne kwestie finansowe mogą wpłynąć na mozliwość aplikowania o obywatelstwo. Obejmują one kwestie związane z federalnymi lub stanowymi podatkami, otrzymywanie zasiłków socjalnych lub innych świadczeń rządowych, brak zapłaty alimentów, sprawy bankructwa, niezapłacone pożyczki lub rachunki, albo przejęcie obciążonej nieruchomości przez bank. Krótka odpowiedź na to pytanie jest taka, że większość z tych kwestii nie ma wpływu na naturalizację (wyjątki zostaną omówione poniżej). Bankructwo, przejęcie obciążonej nieruchomości przez bank, niezapłacone pożyczki / kredyty i świadczenia socjalne lub rządowe dotyczą głównie niekorzystnej sytuacji finansowej osoby, a nie ich złego moralnego charakteru. Dlatego generalnie nie tworzą problemów w procesie naturalizacyjnym. Sytuacja jednak się zmienia, jeśli chodzi o powiązane oszustwa. Na przykład kiedy osoba aplikuje o świadczenia rządowe, ukrywając prawdziwą kwotę swoich aktywów albo dochodów na aplikacji. Składając taki wniosek, aplikant popełnia oszustwo mające na celu uzyskanie korzyści finansowych na które się tak naprawdę nie kwalifikuje. Jest to przestępstwem, i wnioskodawca może otrzymać odmowę aplikacji o obywatelstwo z powodu braku dobrego moralnego charakteru. Dotyczy to zwłaszcza spraw gdzie oszustwo miało miejsce w okresie pięcioletnim lub trzyletnim przed złożeniem wniosku o obywatelstwo (okres trzech lat odnosi się do wnioskodawców w związku małżeńskim z obywatelem Stanów Zjednoczonych).

Najczęstszym problemem finansowym pośród osób starających się o naturalizację to podatki. Złożenie zeznań podatkowych i zapłata wymaganej kwoty w terminie jest bardzo ważnym wymaganiem jeśli chodzi o obywatelstwo. Niemniej jednak, jeśli wnioskodawca jest zaległy w płaceniu podatków, może wybrnąć z kłopotów przez podjęcie kroków w celu rozwiązania tego problemu. Oznacza to złożenie wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych i zapłaceniu należnej kwoty. Jeśli wnioskodawca nie jest w stanie dokonać wszystkich płatności naraz, może uzgodnić z IRS plan płatności. Jeśli przedstawi urzędnikowi imigracyjnemu dowód złożenia zeznań za wszystkie zaległe lata, plan płatności, a także dowody płatności na rzecz planu to aplikacja o obywatelwsto bedzie zatwierdzona. Kolejną kwestią finansową, która martwi niektórych jest niezapłacenie wymaganych alimentów. Taki wnioskodawca musi przedstawić swoje dokumenty rozwodowe, które zazwyczaj zawierają przyczynę rozwodu, alokację aktywów, określenie powiernictwa oraz informacje o wypłaceniu alimentów. Wnioskodawca będzie również musiał przedstawić pokwitowania, czeki lub inne dowody dokonania wymaganych płatności. Jeśli w okresie ustawowym nie dokonano wymaganych płatności, urzędnik przeprowadzający rozmowę może stwierdzić, że wnioskodawca nie ma dobrego charakteru moralnego, a wniosek zostanie odrzucony. Kilka pominiętych płatności lub udowodnione niemożności zapłaty, w połączeniu z dowodem złożenia petycji do sądu rodzinnego w celu modyfikacji kwoty lub częstotliwości płatności alimentacyjnych, nie spowoduje automatycznej odmowy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie naturalizacji i masz wyżej wspomniane problemy, skontaktuj się z naszym biurem pod numerem (847) 763-8500 lub napisz do nas na adres PL-ila@immig-chicago.com.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times