Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Ostateczne zasady dotyczące praw imigrantów po zgonie uprawnionych krewnych

przygotowane przez Immigration Law Associates, P.C.

 
W dniu 28 października 2009 roku, Prezydent Obama podpisał nowe prawo, które w znacznym stopniu zwiększa uprawnienia obcokrajowców do uzyskania prawa stałego pobytu mimo zgonu wnioskodawcy lub głównego beneficjenta. Przepis ten, zawarty w §§ 204(l) i 213A(f)(5) Ustawy o Imigracji i Naturalizacji (ang. Immigration and Naturalization Act), koncentruje się na dwóch szczególnych prawach: 1) prawo współmałżonka(-i) lub dzieci obywateli USA do samodzielnego złożenia petycji po śmierci wnioskodawcy; oraz 2) prawa określonych beneficjentów w kontekście sponsorowania rodzinnego, sponsorowania przez pracę i innych kontekstach imigracyjnych po zgonie wnioskodawcy lub głównego beneficjenta. W celu zagwarantowania jednolitego stosowania nowego przepisu, w dniu 16 grudnia 2010 r., USCIS wydał memorandum w sprawie ostatecznych zasad, wyjaśniające kiedy przyznawane jest zatwierdzenie petycji i wniosków po śmierci wnioskodawcy lub głównego beneficjenta.

Ogólne informacje
Przez wiele lat USCIS uznawało, że beneficjenci petycji wizowych nie mogli uzyskać zatwierdzenia petycji jeśli wnioskodawca zmarł w czasie, gdy petycja była rozpatrywana. Ponadto, przepisy wymagały, aby w przypadku gdy wnioskodawca umrze przed przyznaniem beneficjentowi prawa stałego pobytu, nastąpiło automatyczne odwołanie zatwierdzonej petycji. Współmałżonkowie obywateli amerykańskich, mogli sami składać petycje tylko wtedy, gdy w chwili śmierci współmałżonka byli w związku małżeńskim przez ponad 2 lata. Tak restrykcyjny przepis powodował, że pozostający przy życiu beneficjenci tracili jedyny sposób na uzyskanie prawa stałego pobytu w USA, często po wielu latach oczekiwania na to, aby ich data zarejestrowania petycji (priority date) uzyskała status sprawy bieżącej.

Nowy przepis i zasady
Nowe prawo łagodzi surowe konsekwencje wywołane przez śmierć wnioskodawcy lub głównego beneficjenta, umożliwiając żyjącym krewnym kontynuację procesu ubiegania się o prawo stałego pobytu bez względu na śmierć:

W szczególności, § 204(l) pozwala na zatwierdzenie petycji imigranta jeśli pozostający przy życiu krewny:

Sponsor zastępczy
W pewnych przypadkach, pozostający przy życiu krewny, aby móc skorzystać z zapisów rozdziału 204(I), musi przedłożyć zaprzysiężone oświadczenie o wsparciu od sponsora zastępczego. Wymaganie to odnosi się do beneficjentów petycji związanych z kategoriami preferencyjnymi sponsorowania rodzinnego (dorosłe dzieci obywateli USA, współmałżonkowie i dzieci osób posiadających prawo stałego pobytu, niezamężne (nieżonate) dzieci osób posiadających prawo stałego pobytu oraz bracia i siostry obywateli USA). Pozostający przy życiu krewni z tych kategorii muszą przedstawić zaprzysiężone oświadczenie o wsparciu od sponsora zastępczego, powiązanego z nimi w jeden z następujących sposobów: małżonek (małżonka), rodzic, teściowa, teść, rodzeństwo, syn lub córka (jeśli mają co najmniej 18 lat), zięć, synowa, bratowa (szwagierka), szwagier, dziadkowie, wnuki lub opiekun prawny. Sponsorzy zastępczy muszą być obywatelami USA lub osobami posiadającymi prawo stałego pobytu, w wieku co najmniej 18 lat oraz posiadać wystarczający dochód lub aktywa, aby spełnić wymagania.

Data wejścia w życie
USCIS zastosuje §204(l) do wszystkich przypadków, w których wydano orzeczenie w dniu lub po 28 października 2009 r., nawet jeśli zgon nastąpił przed tą datą. USCIS umożliwi również nieterminowe składanie wniosków, aby ponownie otworzyć sprawy odrzucone przed wejściem w życie nowego przepisu, dla osób które są nadal uprawnione do świadczeń zgodnie z obowiązującym prawem. Ostatecznie, w przypadku petycji automatycznie unieważnionych w chwili śmierci wnioskodawcy lub głównego beneficjenta przed wprowadzeniem w życie rozdziału 204(l), w memo wydanym przez USCIS stwierdzono, że przywrócenie takich petycji jest ogólnie właściwe nawet jeśli zgon nastąpił przed dniem 28 października 2009 r., o ile beneficjent spełnia wszystkie wymagania określone w sekcji 204(l).

Przykłady przypadków:
•  Pan Nowak jest sponsorowany na stały pobyt przez swojego brata, który jest obywatelem USA. Po zatwierdzeniu petycji I-130, Pan Nowak czeka wiele lat w kolejce, aby jego data zarejestrowania petycji (ang. priority date) uzyskała status sprawy bieżącej, co umożliwi złożenie wniosku o pobyt stały. Niestety Pan Nowak umiera zanim jego sprawa staje się bieżącą, zostawiając żonę i dwoje małych dzieci. Zgodnie z rozdziałem 204(l), mimo śmierci głównego beneficjenta, Pani Nowak i jej dzieci nadal mogą ubiegać się o prawo stałego pobytu w oparciu o zatwierdzoną petycję I-130, o ile spełniają wszystkie pozostałe wymagania.

•  Matka Pani Kowalskiej, będąca obywatelką USA złożyła w jej imieniu petycję I-130. Zanim Pani Kowalska mogła otrzymać prawo stałego pobytu, umiera jej matka i zostawia Panią Kowalską bez sponsora. Nowy przepis umożliwia Pani Kowalskiej złożenie wniosku o pobyt stały w oparciu o petycję jej zmarłej matki, o ile będzie ona miała zastępczego sponsora i spełni pozostałe wymagania.

•  Pan Borkowski jest pracownikiem firmy XYZ. Firma decyduje się sponsorować go na stały pobyt i uzyskuje zatwierdzenie petycji imigracyjnej I-140 w jego imieniu. Sponsorowanie zawodowe Pana Borkowskiego dobiega końca w chwili jego niespodziewanej śmierci; jednak zgodnie z nowym przepisem, jego żona i nieletnie dzieci nadal mogą kontynuować proces ubiegania się o prawo stałego pobytu.

Rozdział 204(l) zapewnia tak bardzo potrzebne złagodzenie przepisów w stosunku do pozostających przy życiu beneficjentów zmarłych wnioskodawców oraz głównych beneficjentów, ale nakłada również na nich kilka ważnych wymogów, w tym konieczność zamieszkania na terenie Stanów Zjednoczonych oraz zapewnienia sobie sponsora zastępczego w niektórych przypadkach. W związku z tym, niezmiernie istotne jest, aby przed złożeniem dowolnej petycji lub wniosku o świadczenia po śmierci uprawnionego krewnego, skonsultować się z adwokatem ds. imigracyjnych.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times