Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Pomoc VAWA: zielona karta dla osób starszych doświadczających przemocy

Opracowanie: pracownicy Immigration Law Associates

 
W ostatnim raporcie National Center on Elder Abuse, oszacowano, że w USA każdego roku 1 na 10 osób w wieku ponad 65 doświadcza jakiejś formy fizycznej, finansowej lub emocjonalnej przemocy, a jedynie 1 ofiara na 14 zgłasza taką przemoc. Zgodnie z National Center for Victims of Crime, 1/3 sprawców przemocy wobec osób starszych to dorosłe dzieci. Najczęstszymi formami przemocy wobec osób starszych są zaniedbania opiekunów, przemoc emocjonalna, słowna i finansowa. Innymi formami przemocy zaobserwowanymi w rodzinach imigrantów to wymaganie od rodzica pracy przez długie godziny jako bezpłatna niania, konfiskowanie paszportu starszej osoby oraz inna przemoc wynikająca ze statusu imigranta.

Ustawa Violence Against Women Act (VAWA) (o przemocy wobec kobiet) została uchwalona w 1994 roku i miała na celu udzielenie pomocy zagranicznym współmałżonkom i dzieciom, będącym ofiarami przemocy domowej. Uchwalając ustawę VAWA, Kongres uznał, że takie ofiary mogą nie z własnej woli pozostawać w związkach pełnych przemocy, ponieważ ich status imigracyjny często jest związany z osobą stosującą wobec nich przemoc. W 2005 r. ustawa VAWA została poszerzona tak, że obejmuje rodziców (w tym adopcyjnych i niektórych przybranych rodziców), wobec których będące obywatelami USA dorosłe dzieci stosowały przemoc. Ostatnio U.S. Citizenship and Immigration Service wydało informację wyjaśniającą kryteria uprawnień takich przybranych rodziców.

VAWA jest pomocą, skorzystanie z której wymaga osobistego złożenia wniosku, bez wiedzy lub zgody osoby stosującej przemoc. Wniosek nie jest obciążony żadnymi opłatami i w korespondencji z USCIS ofiary mogą używać innych (bezpiecznych) adresów pocztowych. W USCIS istnieje specjalna jednostka, która wydaje orzeczenia w sprawach wszystkich wniosków składanych na mocy ustawy VAWA. Urzędnicy są specjalnie przeszkoleni w sprawach przemocy domowej wśród imigrantów. Większość osób szukających pomocy na mocy ustawy VAWA jednocześnie wnioskuje o zmianę statusu na stałego rezydenta. Po przyznaniu statusu VAWA, wkrótce jest przyznawana karta stałego rezydenta. Od 2005 r. zapisy ustawy VAWA definiują domową przemoc jako obejmującą nie tylko przemoc fizyczną (bicie), ale również wyjątkowe okrucieństwo. Nie ma wyraźnej definicji wyjątkowego okrucieństwa, do związanych z nim form okrucieństwa należy zastraszanie, poniżanie, wykorzystywanie, wymuszanie, przemoc ekonomiczna, izolacja społeczna, nękanie i zaniedbanie. Ponieważ może nie być fizycznych dowodów przemocy innej niż fizyczna lub wskazujących na nią raportów policyjnych, wnioski składane na podstawie ustawy VAWA, zarzucające wyjątkowe okrucieństwo muszą zawierać poważną dokumentację takich zarzutów.

Składający wniosek na podstawie ustawy VAWA, będący imigrantem rodzic musi dostarczyć dowód, że stosujące przemoc dziecko, obywatel USA, ma lub miało (jeśli nie żyje) ukończone 21 lat. Ofiara musi wykazać, że mieszka lub poprzednio mieszkała z osobą stosującą przemoc i że do przemocy doszło na terytorium USA. Przepisy nie ograniczają czasu, jaki mógł upłynąć od chwili, gdy składający wniosek ostatnio mieszkał z osobą stosującą przemoc, nie ograniczają też długości okresu zamieszkania. Wniosek może zostać zatwierdzony, nawet jeśli okres zamieszkania był krótki, o ile rodzic w tym czasie nie miał głównego miejsca zamieszkania w innym miejscu. Rodzic może nawet wnioskować spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, jeśli aktualne kryteria są spełnione.

Przybrany rodzic pragnący skorzystać z ustawy VAWA musi mieć zawarty związek małżeński tworzący stosunek władzy rodzicielskiej, zanim dziecko stosujące przemoc ukończyło 18 lat. Wnioskujący przybrany rodzic musi dostarczyć dowód, że w czasie doświadczania przemocy, zgodnie z prawem był przybranym rodzicem obywatela USA stosującego przemoc . Jeśli przed złożeniem wniosku w wyniku zgonu, separacji lub rozwodu doszło do zakończenia stosunku władzy rodzicielskiej, wnioskodawca może w dalszym ciągu być uprawniony, jeśli może dostarczyć dowód, że „rzeczywisty związek” istnieje w dalszym ciągu w czasie składania wniosku.

Wszyscy wnioskodawcy korzystający z ustawy VAWA puszą dostarczyć dowód przestrzegania prawa. Zazwyczaj chodzi o wyciąg z rejestru karnego, a szczególnie o wszelkie naruszenia przepisów imigracyjnych. Niektóre przypadki aresztowania lub naruszenia prawa imigracyjnego mogą być nie brane pod uwagę, ale wnioskodawca, który w tej dziedzinie budzi zaniepokojenie, przed złożeniem wniosku powinien skonsultować się z prawnikiem, aby omówić fakty i możliwości.

Gdy wniosek wnoszony na mocy ustawy VAWA dotyczy przemocy innej niż fizyczna, bardzo ważne jest dostarczenie jak największej liczby dowodów. Będące imigrantami osoby starsze mogą niechętnie rozmawiać z osobami spoza rodziny o przemocy, ale bardzo pomocne jest oświadczenie doradcy, doświadczonego w przemocy domowej. Cenne mogą być złożone pod przysięgą oświadczenia świadków przemocy oraz listy pisane do innych osób, a mówiące o przemocy. Składane pod przysięgą oświadczenie wnioskodawcy musi wyraźnie opisywać przebieg przemocy i jej skutki dla samopoczucia wnioskodawcy. Jeśli jest to możliwe, należy dostarczyć obiektywne dowody problemów zdrowotnych spowodowanych lub pogłębionych przez przemoc.

W przypadku ofiar będących imigrantami osób starszych, doświadczających przemocy ze strony dzieci będących obywatelami USA lub jeśli ktoś wie o takich sytuacjach, do ustalenia czy dana sprawa spełnia kryteria VAWA, ważne są konsultacje z organizacją pomagającą imigrantom lub z doświadczonym adwokatem specjalizującym się w sprawach imigracyjnych. Jeśli będzie możliwe otrzymanie statusu VAWA, ofiara będzie mieć dostęp do wielu świadczeń publicznych, umożliwiających trwałą ucieczkę od przemocy, bez opuszczania USA.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times