Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Ubieganie się o naturalizację, w przypadku zaległości podatkowych lub alimentacyjnych

 
Podczas ostatniej recesji, coraz więcej potencjalnych kandydatów do naturalizacji doświadczyło problemów finansowych. W rezultacie, zalegając z podatkiem lub alimentami na rzecz małżonka bądź dziecka, których nie są w stanie spłacić. W pewnych okolicznościach, musimy doradzić klientowi, aby odroczył swój wniosek o naturalizację, dopóki nie dopełni tych ważnych zobowiązań finansowych. Jednak nie zawsze tak musi być, co ilustrują dwie opisane poniżej sytuacje.

Niedawno, skontaktował się z nami stały rezydent Stanów Zjednoczonych, który został zwolniony z pracy i nie mógł zapłacić podatku federalnego. Chciał zostać obywatelem USA, ale martwił się sprawą naturalizacji ze względu na jego status podatkowy. Wnioskodawca o naturalizację musi bowiem wykazać się dobrym charakterem moralnym, a rozliczenie należnego podatku jest ważnym czynnikiem w określeniu tej kwestii.

Na szczęście, nasz klient złożył swoje zeznanie podatkowe i był w trakcie negocjacji przystępnego planu spłaty należności z IRS. Przeanalizowaliśmy dokumenty tej osoby oraz wszystkie związane ze sprawą informacje i stwierdziliśmy, że nadal kwalifikował się do naturalizacji. Fakt, że prawidłowo złożył swoje zeznanie podatkowe i robił wszystko, by spełnić swój obowiązek podatkowy, jest ważnym czynnikiem działającym na jego korzyść. Doradziliśmy mu, aby uzyskał zaświadczenie z urzędu skarbowego o podjęciu starań służących dobrowolnej spłacie zobowiązania. Następnie złożyliśmy jego wniosek o naturalizację i czekaliśmy aż zostanie wezwany na rozmowę.

Ratalny plan spłaty zaległego podatku został sfinalizowany z IRS przed rozmową i nasz klient rozpoczął dokonywanie regularnych płatności. Doradziliśmy mu, aby uzyskał kopię zatwierdzonego planu i przedstawił go podczas rozmowy wraz z dowodem uiszczania wymaganych płatności. Ponieważ klient działał zgodnie z prawem i mógł udowodnić, że spełniał warunki umowy z IRS, uznano jego dobry charakter moralny i przyznano mu obywatelstwo.

Jeśli jesteś stałym rezydentem, który zamierza ubiegać się o obywatelstwo w przyszłości, powinieneś złożyć zeznanie podatkowe, nawet jeśli nie jesteś w stanie zapłacić podatku w całości. Jeśli tego nie zrobiłeś, nadal możesz mieć prawo ubiegać się o obywatelstwo, pod warunkiem, że jak najszybciej złożysz zeznanie i zapłacisz wymagane kary. Jednakże, należy również podjąć kroki w celu wynegocjowania planu spłaty zaległego podatku z IRS, a następnie dokonać kilku płatności jeszcze przed rozmową w sprawie naturalizacji.

Jest jeszcze jedna kwestia we wniosku o naturalizację, dotycząca utrzymania osób zależnych lub płacenia alimentów. Wielu potencjalnych wnioskodawców błędnie uważa, że niedopełnienie tych należności będzie skutkować natychmiastowym odrzuceniem wniosku. Jest to z pewnością prawda, jeśli niewywiązanie się z tych obowiązków jest umyślne, ale co się dzieje, jeśli jest to wynikiem trudnej sytuacji finansowej? Przykład prawdziwego przypadku może być pouczający.

Mieliśmy klienta, który stracił pracę i nie był wstanie w pełni płacić alimentów na rzecz byłej żony i swoich dzieci. Jednak korzystając ze swoich oszczędności, starał się zapewnić swojej rodzinie podstawowe środki do życia, takie jak wyżywienie, schronienie i opiekę medyczną. Pracował na kilku etatach w niepełnym wymiarze godzin i dokonywał częściowych płatności.

Podczas rozmowy w sprawie naturalizacji, po okazaniu nakazu alimentacyjnego, nasz klient został poproszony o przedstawienie dowodów jego płatności. Pokazał on wypowiedzenie umowy o pracę, a następnie czeki, potwierdzające regularne płatności na utrzymanie byłej żony i dzieci, pomimo, że ich kwota była mniejsza niż wymagana. Okazał również wyciągi bankowe, aby udowodnić, że płatności zostały wykonane z jego konta, oraz potwierdzenia ostatnich wypłat wynagrodzenia, aby udowodnić, że robi wszystko, co może, żeby uzyskać dochód. Na koniec, przedstawił pismo od byłej żony potwierdzające jego trudności finansowe i zatwierdzające obecną kwotę płatności, do momentu poprawy jego sytuacji finansowej.

Ponieważ w tym przypadku nasz klient nie miał innych problemów, jego wniosek został zatwierdzony i wkrótce złożył on przysięgę obywatelską. Jeżeli znajdujesz się w podobnej sytuacji, pamiętaj, że robienie tego, co jest słuszne - pokazanie, że, poważnie podchodzisz do swoich obowiązków poprzez dokonywanie takich płatności na jakie Cię stać - może pomóc w tak ważnym ustaleniu dobrego charakteru moralnego.
 

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times