Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Ustawa o Zapobieganiu Przemocy Wobec Kobiet (Violence Against Women Act):

unikalna ścieżka do prawa stałego pobytu


 
Spotkaliśmy się ostatnio z wieloma przypadkami, w których imigranci będący ofiarami przemocy domowej poszukują sposobu na uzyskanie prawa do stałego pobytu. Przyjrzyjmy się na przykład Krysi* , która przyjechała do Stanów Zjednoczonych z Polski na wizie turystycznej. Przed wygaśnięciem ważności wizy, zakochała się i wyszła za mąż za Radka, osobę z prawem stałego pobytu (ang. lawful permanent resident - LPR). Po ślubie, Krysia urodziła syna, Tomka. Wkrótce po tym, Radek zaczął izolować Krysię od jej rodziny, bić ją, wyzywać i straszyć wezwaniem służb imigracyjnych i doniesieniem na żonę. Co może zrobić Krysia, aby bronić się, jednocześnie nie ryzykując wydalenia ze Stanów Zjednoczonych? Pomóc jej może Ustawa o Zapobieganiu Przemocy Wobec Kobiet, w skrócie nazywana VAWA.

Zgodnie z przepisami VAWA, ofiary przemocy domowej mogą samodzielnie się sponsorować, bez pomocy małżonka obywatela lub rezydenta. Dlatego też osoby starające się o uzyskanie prawa do legalnego pobytu, zgodnie z VAWA określane są jako „samownioskujący (składają wniosek we własnym imieniu). ” Nazwa ustawy jest myląca ponieważ mężczyźni, chłopcy i dziewczęta mogą również składać wnioski w świetle VAWA, jeśli tylko spełniają kryteria kwalifikowalności. Oprócz nękanych małżonków, zgodnie z treścią ustawy uprawnieni mogą być także inni imigranci: małżonkowie obywateli USA lub osób z prawem stałego pobytu, których dzieci są nękane; nękani “zamierzeni małżonkowie” (którzy w dobrej wierze wstąpili w małżeństwa bigamiczne); nękani rodzice dzieci będących obywatelami USA; oraz nękane dzieci obywateli USA lub osób z prawem stałego pobytu.

Po zatwierdzeniu wniosku VAWA, samownioskujący otrzymuje decyzję o odroczeniu działań deportacyjnych na 15 miesięcy, odnawianą w 12 miesięcznych odstępach. Następnie, jest ona uprawniona do otrzymania pozwolenia na pracę. Może również kwalifikować się do otrzymania stałego pobytu w USA.

Nękana/y małżonka/małżonek musi wykazać, że: osoba nękająca ją/go jest obywatelem USA lub posiada prawo stałego pobytu; zawarł/zawarła związek małżeński w dobrej wierze; jest ofiarą pobicia i/lub wyjątkowego okrucieństwa; mieszkał/mieszkała razem z osobą nękającą; i jest osobą przestrzegającą zasad moralnych. Wnioski składane zgodnie z ustawą VAWA muszą być rozpatrzone zgodnie ze standardami dowodowymi, pozwalającymi wziąć pod uwagę „każdy wiarygodny dowód”.

Status osoby nękającej można wykazać dostarczając urzędowi ds. imigracji (USCIS) świadectwo urodzenia, paszport lub zieloną kartę osoby nękającej. Jeśli aplikant nie ma dostępu do żadnej z tych form dowodu, może zwrócić się do USCIS by sprawdzili swoje rekordy aby potwierdzić status napastnika. Ostatecznie jednak, obowiązek udowodnienia statusu napastnika należy do aplikanta.

Osoba składająca wniosek we własnym imieniu nie może wstąpić w związek małżeński, którego głównym celem jest obejście przepisów imigracyjnych. Dlatego też musi wykazać, że w chwili zawarcia małżeństwa zamierzała prowadzić z osobą nękającą wspólne życie. Nawet osoby składające wniosek we własnym imieniu, które wstąpiły w związek bigamiczny, mogą kwalifikować się do zmniejszenia wymagań dotyczących uzyskania prawa do legalnego pobytu zgodnie z VAWA, jeśli mogą wykazać że przystąpiły do takiego związku w dobrej wierze.

Pobicie lub wyjątkowe okrucieństwo jest zdefiniowane jako „dowolny akt przemocy lub grożenie przemocą, w tym siłowe zatrzymanie, skutkujące lub zagrażające urazami fizycznymi lub psychicznymi.” Akty przemocy obejmują nękanie psychiczne lub seksualne, w tym gwałt, molestowanie lub kazirodztwo. Przykłady wyjątkowego okrucieństwa to izolacja społeczna, nadużycia/ograniczenia finansowe i inne zachowania zmierzające do utrzymania władzy nad ofiarą. Oświadczenie sporządzone przez osobę składającą wniosek we własnym imieniu jest jednym z najważniejszych dokumentów, które udokumentują „historię” nękania. Dokument ten pisany przez osobę samownioskującą własnymi słowami, opisuje jak, kiedy i gdzie była nękana przez małżonka/ę i okoliczności takiego nękania.

Osoby składające wniosek we własnym imieniu muszą również dostarczyć dowód poświadczający wspólne zamieszkanie z osoba nękającą. Można to potwierdzić wspólną umową leasingową, wyciągami ze wspólnego konta bankowego lub wspólnym zeznaniem podatkowym. Osoba samownioskująca musi również udowodnić, że przez trzy lata przed złożeniem wniosku zgodnie z VAWA była osobą przestrzegającą zasad moralnych, przedstawiając zaświadczenie o niekaralności wystawione przez policję oraz listy wspierające od znajomych, rodziny lub przedstawiciela duchowieństwa. Jeśli osoba składająca wniosek była zatrzymana lub skazana, powinna również przedstawić kopie uwierzytelnionych orzeczeń, a także szczegółowe wyjaśnienie okoliczności takich zdarzeń.

Jeśli wniosek VAWA zostanie zatwierdzony, osoba samownioskująca może zakwalifikować się do uregulowania statusu imigracyjnego, nawet jeśli wjechała na teren Stanów Zjednoczonych bez przejścia kontroli na granicy. Ponadto, istnieją inne możliwości uchylenia zakazu wjazdu i nakazu deportacji, które pozwalają osobie, której wniosek został zatwierdzony, ubiegać się o zmianę jej statusu imigracyjnego.

Stawki w sprawach VAWA są zazwyczaj bardzo wysokie. Wynik takiej sprawy może oznaczać uwolnienie od nękania lub dalszego znęcania się lub nawet śmierci. W związku z tym, imigrant będący ofiarą przemocy domowej, który może kwalifikować się do zmniejszenia wymagań dotyczących uzyskania prawa do legalnego pobytu zgodnie z VAWA, powinien skonsultować się z prawnikiem ds. imigracji, który oceni sytuację i omówi dostępne opcje.


_________________________________________________________________________
* Imiona i nazwiska osób zostały zmienione w celu ochrony poufności danych osobowych tych osób.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times