Zadzwoń do nas: (847) 763-8500
Wybierz język

Immigration Law Associates, P.C. logo

Uczestniczy Wymiany J-1

Wstęp

Udzielana uczestnikom wymiany międzynarodowej wiza „J” jest nieemigracyjną wizą, udzielaną cudzoziemskim uczestnikom programu „J Visa" - mającego wspomagać wymianę osób, wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, sztuki i nauk przyrodniczych. Jego uczestnikami są studenci wszystkich poziomów naukowych, stażyści szkolący się na stanowisku pracy w firmach, instytucjach i agencjach, nauczyciele szkół podstawowych, średnich i profilowanych, profesorowie przybywający na wykłady lub prowadzący prace badawcze w wyższych uczelniach, badacze naukowi, stażyści w dziedzinie medycyny i podobnych zawodach, goście z zagranicy przybywający w celu podróżowania, obserwowania, doradzania, prowadzenia badań, szkolenia, przekazywania lub demonstrowania wiedzy bądź umiejętności albo uczestniczący w programach typu people-to-people. Program J-Visa pełni rolę sponsora wymiany międzynarodowej, dzięki czemu można otrzymywać wizy J.

 

Elementy wizy J-1:

 • Wiza J-1 obejmuje wiele dziedzin: Ponieważ dotyczy osób z wielu dziedzin edukacji i kultury definicja osoby przyjeżdżającej w ramach wymiany z wizą J-1 jest bardzo szeroka. Wszyscy posiadacze wizy typu J muszą mieć miejsce zamieszkania za granicą, którego nie zamierzają opuścić. Współmałżonkowie i dzieci niepełnoletnie posiadacza wizy J-1 mogą również przyjechać do Stanów Zjednoczonych na mocy wizy J-2.
 • Dwanaście kategorii wymiany, uprawniających do otrzymania wizy J-1: Istnieje dwanaście (12) kategorii osób, które mogą otrzymać wizę J-1. Każda kategoria ma zastrzeżone wymogi uprawnień i długości pobytu. Z wyjątkiem krótkoterminowej kategorii przeznaczonej dla naukowców, wszystkie pozostałe kategorie mają wymóg minimalnego okresu pobytu wynoszącego trzy tygodnie:
  1. Profesorowie i badacze:
  2. Stypendyści krótkoterminowi
  3. Stażyści
  4. Studenci college'u lub wyższej uczelni
  5. Nauczyciele
  6. Uczniowie szkół średnich
  7. Specjaliści
  8. Absolwenci zagranicznych uczelni medycznych
  9. Przedstawiciele instytucji międzynarodowych i krajowych
  10. Wychowawcy na obozach młodzieżowych
  11. Studenci letnich programów Work i Travel
  12. Opiekunki do dzieci
 • Programy szkoleń MUSZĄ być oznaczone przez Departament Stanu USA jako zgodne z wymogami wizy J-1: Programy wymiany, na podstawie których można uzyskać wizę J-1 są zatwierdzane przez Department Stanu USA i muszą spełniać surowe wymogi prawne oraz finansowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sponsorem osoby przyjeżdżającej w ramach wymiany musi być:
  1. Agencja rządu federalnego, stanowego lub lokalnego Stanów Zjednoczonych;
  2. Międzynarodowa organizacja lub agencja, której Stany Zjednoczonej są członkiem i która ma przedstawicielstwo w Stanach Zjednoczonych;
  3. Ciesząca się dobrą opinią organizacja, która jest „obywatelem Stanów Zjednoczonych". (Patrz poniżej)
 • Aby mieć prawo występować w charakterze sponsora organizacja pozarządowa musi być:
  1. Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną na mocy prawa Stanów Zjednoczonych lub dowolnego stanu, której partnerzy są w większości obywatelami USA;
  2. Organizacją non-profit utworzona na mocy prawa Stanów Zjednoczonych lub dowolnego stanu, która:
   • ma siedzibę główną, zarejestrowaną w USA;
   • spółka notowana na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych, jeśli jest prywatna i w większości pozostaje własnością obywateli USA.
  3. Organizacją non-profit lub podmiotem prawnym utworzonym na mocy prawa Stanów Zjednoczonych lub dowolnego stanu, który:
   • należy do grupy organizacji zwolnionych z obowiązku podatkowego, zgodnie z częścią 501(c) kodeksu podatkowego;
   • ma siedzibę główną, zarejestrowaną w USA;
   • większość rady dyrektorów i innych członków kierownictwa ma obywatelstwo USA.
  4. Akredytowanym collegem, wyższą uczelnią lub inną instytucją edukacyjną na poziomie wyższym, utworzoną na mocy prawa Stanów Zjednoczonych.
 • Ponadto przepisy wymagają, aby sponsor miał zdolność stałego wywiązywania się ze swoich obowiązków.