Zadzwoń do nas: (847) 763-8500
Wybierz język

Immigration Law Associates, P.C. logo

Opcje dla Ofiar Przemocy Domowej/VAWA

Zgodnie z przepisami VAWA, ofiary przemocy domowej mogą samodzielnie się sponsorować, bez pomocy małżonka obywatela lub rezydenta. Dlatego też osoby starające się o uzyskanie prawa do legalnego pobytu, zgodnie z VAWA określane są jako „samownioskujący (składają wniosek we własnym imieniu). ” Nazwa ustawy jest myląca ponieważ mężczyźni, chłopcy i dziewczęta mogą również składać wnioski w świetle VAWA, jeśli tylko spełniają kryteria kwalifikowalności. Oprócz nękanych małżonków, zgodnie z treścią ustawy uprawnieni mogą być także inni imigranci: małżonkowie obywateli USA lub osób z prawem stałego pobytu, których dzieci są nękane; nękani “zamierzeni małżonkowie” (którzy w dobrej wierze wstąpili w małżeństwa bigamiczne); nękani rodzice dzieci będących obywatelami USA; oraz nękane dzieci obywateli USA lub osób z prawem stałego pobytu.

Nękana/y małżonka/małżonek musi wykazać, że: osoba nękająca ją/go jest obywatelem USA lub posiada prawo stałego pobytu; zawarł/zawarła związek małżeński w dobrej wierze; jest ofiarą pobicia i/lub wyjątkowego okrucieństwa; mieszkał/mieszkała razem z osobą nękającą; i jest osobą przestrzegającą zasad moralnych. Wnioski składane zgodnie z ustawą VAWA muszą być rozpatrzone zgodnie ze standardami dowodowymi, pozwalającymi wziąć pod uwagę „każdy wiarygodny dowód”.

Osoba składająca wniosek we własnym imieniu nie może wstąpić w związek małżeński, którego głównym celem jest obejście przepisów imigracyjnych. Dlatego też musi wykazać, że w chwili zawarcia małżeństwa zamierzała prowadzić z osobą nękającą wspólne życie.

Pobicie lub wyjątkowe okrucieństwo jest zdefiniowane jako „dowolny akt przemocy lub grożenie przemocą, w tym siłowe zatrzymanie, skutkujące lub zagrażające urazami fizycznymi lub psychicznymi.” Akty przemocy obejmują nękanie psychiczne lub seksualne, w tym gwałt, molestowanie lub kazirodztwo. Przykłady wyjątkowego okrucieństwa to izolacja społeczna, nadużycia/ograniczenia finansowe i inne zachowania zmierzające do utrzymania władzy nad ofiarą. Oświadczenie sporządzone przez osobę składającą wniosek we własnym imieniu jest jednym z najważniejszych dokumentów, które udokumentują „historię” nękania. Dokument ten pisany przez osobę samownioskującą własnymi słowami, opisuje jak, kiedy i gdzie była nękana przez małżonka/ę i okoliczności takiego nękania.

Osoby składające wniosek we własnym imieniu muszą również dostarczyć dowód poświadczający wspólne zamieszkanie z osoba nękającą. Można to potwierdzić wspólną umową leasingową, wyciągami ze wspólnego konta bankowego lub wspólnym zeznaniem podatkowym. Osoba samownioskująca musi również udowodnić, że przez trzy lata przed złożeniem wniosku zgodnie z VAWA była osobą przestrzegającą zasad moralnych, przedstawiając zaświadczenie o niekaralności wystawione przez policję oraz listy wspierające od znajomych, rodziny lub przedstawiciela duchowieństwa. Jeśli osoba składająca wniosek była zatrzymana lub skazana, powinna również przedstawić kopie uwierzytelnionych orzeczeń, a także szczegółowe wyjaśnienie okoliczności takich zdarzeń.

Jeśli wniosek VAWA zostanie zatwierdzony, osoba samownioskująca może zakwalifikować się do uregulowania statusu imigracyjnego, nawet jeśli wjechała na teren Stanów Zjednoczonych bez przejścia kontroli na granicy. Ponadto, istnieją inne możliwości uchylenia zakazu wjazdu i nakazu deportacji, które pozwalają osobie, której wniosek został zatwierdzony, ubiegać się o zmianę jej statusu imigracyjnego.

Stawki w sprawach VAWA są zazwyczaj bardzo wysokie. Wynik takiej sprawy może oznaczać uwolnienie od nękania lub dalszego znęcania się lub nawet śmierci. W związku z tym, imigrant będący ofiarą przemocy domowej, który może kwalifikować się do zmniejszenia wymagań dotyczących uzyskania prawa do legalnego pobytu zgodnie z VAWA, powinien skonsultować się z prawnikiem ds. imigracji, który oceni sytuację i omówi dostępne opcje.